Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2020-01-17 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2020-01-17
USD 3,8053 +0,22%
EUR 4,2344 -0,01%
CHF 3,9410 -0,03%
GBP 4,9682 +0,24%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2020-01-16
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,39 -0,51%
EURIBOR 1M -0,46 +0,00%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Klienci indywidualni > Kredyty 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie: 

 • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • remont domu albo lokalu, o których wyżej mowa, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego.

Bank może zaakceptować sfinansowanie innych kosztów ponoszonych przez Kredytobiorcę, związanych z realizowaną inwestycją, z wyłączeniem kosztów związanych z uzyskaniem kredytu np. wycena nieruchomości, prowizje i opłaty bankowe itp.

 

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 25 lat. 

 

Bank może zastosować karencje w spłacie kapitału, na okres nie dłuższy niż 1 rok, ale w szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie karencji.

 

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych. W szczególnych przypadkach udział środków własnych Kredytobiorcy może wynosić mniej niż 20% wartości inwestycji.

 

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku. Na okres jednego roku od uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy wprowadzone jest atrakcyjne stałe oprocentowanie promocyjne. Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego,
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy) Bank może uruchomić kredyt przed ustanowieniem zabezpieczeń, pod warunkiem zabezpieczenia spłaty kredytu na okres przejściowy (do czasu ustanowienia obowiązujących zabezpieczeń).

Zabezpieczeniem kredytu na okres przejściowy mogą być:

 • poręczenie osób fizycznych (według prawa cywilnego i wekslowego),
 • ubezpieczenie spłat kredytu w firmie ubezpieczeniowej,
 • inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym formy zabezpieczenia spłaty kredytu, akceptowane przez Bank (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Poręczyciela).

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych wg formuły malejącej tj. stałej raty kapitałowej i bieżących odsetek naliczanych od salda zadłużenia. Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji. Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie, po okresie 2 lat od uruchomienia kredytu.
 
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt na zakup pojazdów mechanicznych, kredyt mieszkaniowy oraz pożyczkę hipoteczną:

 • zaświadczenie z miejsca pracy o średnich miesięcznych dochodach netto za okres trzech ostatnich miesięcy lub ostatni ewentualnie przedostatni odcinek renty lub emerytury oraz decyzje ZUS (w przypadku emerytów i rencistów),
 • zgodę współmałżonka na zaciągniecie kredytu,
 • jeśli kredyt ma być zabezpieczony poręczeniem - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto poręczycieli (średnia z ostatnich trzech miesięcy).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
 • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości osiąganych miesięcznych dochodach netto,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów lub dochodów ewentualnie decyzje o wysokości płaconego podatku (podatek zryczałtowany, karta podatkowa),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o dochodowości gospodarstwa,
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej
  3 miesięcy ,
 • nakaz płatniczy (do wglądu).

Przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy Wnioskodawca dołącza również dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością, według właściwości przedmiotu kredytowania i wyboru Banku. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć inne wskazane przez Bank dokumenty. 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.