Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2021-09-24 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2021-09-24
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2021-09-24
WIBID 3M 0,04 +0,00%
WIBOR 3M 0,24 +0,00%
WIBOR 1M 0,18 +0,00%
EURIBOR 3M -0,54 +0,18%
EURIBOR 1M -0,56 +0,71%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Oferta dla biznesu > Kredyty 
Podmiot gospodarczy ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. Ze względu na siedzibę wnioskodawcy, właściwym do złożenia wniosku jest oddział Banku lub Bank Spółdzielczy, w którym wnioskodawca posiada rachunek. Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz 30 dni w przypadku kredytów inwestycyjnych. Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej jest uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytowa ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
 1. weksla własnego in blanco,
 2. poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego),
 3. gwarancji innego banku,
 4. przelewu wierzytelności,
 5. przystąpienia do długu kredytowego,
 6. ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach,
 7. przewłaszczenia rzeczy ruchomych,
 8. kaucji,
 9. cesji praw z ubezpieczenia,
 10. blokady środków na rachunku bankowym,
 11. ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
 12. innych form.

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa, w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia. Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej. Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego. Od przyznanego kredytu Bank pobiera jednorazowo prowizje. Jej wysokość ustala się zgodnie z obowiązującą taryfa prowizji i opłat bankowych.

 

Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, udziału środków własnych, okresu kredytowania. Formy oprocentowania kredytu, wysokość stawek procentowych, są ustalane w toku negocjacji miedzy przedstawicielami Banku i kredytobiorca. Wysokość stawek oprocentowania może być określona w umowie o kredyt w dwóch formach:

 1. jako stawka stała obowiązująca w niezmiennej wysokości przez cały okres kredytowania,
 2. jako stawka zmienna.

Przy stosowaniu stałej stopy procentowej ustalona stopa procentowa w umowie kredytu nie ulega zmianie w całym okresie kredytowania. W przypadku zastosowania stawki zmiennej Bank ma prawo do zmiany oprocentowania w przypadku zaistnienia niektórych lub wszystkich spośród następujących okoliczności:

 1. zmiany stopy oprocentowania kredytu refinansowego, redyskontowego lub lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski,
 2. zmiany poziomu rezerw obowiązujących ustalanych przez Prezesa NBP i ich ewentualnego oprocentowania,
 3. zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 4. zmiany stawki WIBOR określającej oprocentowanie lokat międzybankowych.


 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.